Thuật ngữ IFRS: Opening IFRS statement of financial position

dịch tiếng Việt: Số dư đầu kỳ trình bày theo IFRS


Opening IFRS statement of financial position là gì?

Opening IFRS statement of financial position (Số dư đầu kỳ trình bày theo IFRS) được định nghĩa là Báo cáo tình hình tài chính của một đơn vị vào ngày chuyển đổi sang áp dụng IFRS.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top