Thuật ngữ IFRS: Credit-impaired financial asset

dịch tiếng Việt: Tài sản tài chính bị suy giảm giá trị do rủi ro tín dụng


Credit-impaired financial asset là gì?

Credit-impaired financial asset (Tài sản tài chính bị suy giảm giá trị do rủi ro tín dụng) được định nghĩa là Một tài sản tài chính bị suy giảm giá trị do rủi ro tín dụng khi tồn tại một hoặc nhiều sự kiện có tác động bất lợi đến dòng tiền tương lai ước tính của tài sản tài chính đó.

Bằng chứng cho một tài sản tài chính bị suy giảm giá trị do rủi ro tín dụng bao gồm dữ liệu quan sát được về các sự kiện sau:

(a) khó khăn tài chính đáng kể của bên phát hành hoặc bên đi vay;

(b) vi phạm hợp đồng, chẳng hạn mất khả năng thanh toán hoặc quá hạn thanh toán;

(c) bên cho vay, vì lý do kinh tế hoặc cam kết theo hợp đồng có liên quan đến khó khăn tài chính của bên vay, đã cấp cho bên vay một sự nhượng bộ mà thông thường không xét đến;

(d) có khả năng cao bên vay sẽ phá sản hoặc phải cơ cấu lại hoạt động tài chính;

(e) sự biến mất của một thị trường sôi động của tài sản tài chính cụ thể vì những khó khăn tài chính; hoặc

(f) việc mua hoặc khởi tạo một tài sản tài chính với mức chiết khấu cao phản ánh các khoản tổn thất tín dụng đã phát sinh.

Có thể không xác định được một sự kiện riêng lẻ - thay vào đó, hiệu ứng kết hợp đối với một số sự kiện có thể khiến tài sản tài chính bị suy giảm giá trị do rủi ro tín dụng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top