Thuật ngữ IFRS: First IFRS financial statements

dịch tiếng Việt: Báo cáo tài chính được lập lần đầu theo IFRS


First IFRS financial statements là gì?

First IFRS financial statements (Báo cáo tài chính được lập lần đầu theo IFRS) được định nghĩa là Báo cáo tài chính năm đầu tiên mà đơn vị áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, có báo cáo trình bày việc tuân thủ hoàn toàn và tuyệt đối các điều khoản của IFRS.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top