Thuật ngữ IFRS: Parent

dịch tiếng Việt: Công ty mẹ


Parent là gì?

Parent (Công ty mẹ) được định nghĩa là Một đơn vị kiểm soát một hoặc nhiều đơn vị khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top