Thuật ngữ IFRS: Previous GAAP

dịch tiếng Việt: Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận chung trước đó


Previous GAAP là gì?

Previous GAAP (Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận chung trước đó) được định nghĩa là Nguyên tắc kế toán được áp dụng trước khi áp dụng IFRS


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top