Thuật ngữ IFRS: Protective rights

dịch tiếng Việt: Quyền tự vệ


Protective rights là gì?

Protective rights (Quyền tự vệ) được định nghĩa là Các quyền được thiết lập để bảo vệ phần lợi ích của bên nắm giữ quyền này mà không trao cho bên đó quyền chi phối đối với đơn vị có liên quan tới các quyền đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top