Thuật ngữ IFRS: Reclassification adjustments

dịch tiếng Việt: Các điều chỉnh do tái phân loại


Reclassification adjustments là gì?

Reclassification adjustments (Các điều chỉnh do tái phân loại) được định nghĩa là Các khoản được tái phân loại vào Báo cáo lãi, lỗ của kỳ này mà trước đó đã được ghi nhận trong Báo cáo thu nhập toàn diện khác của kỳ hiện tại hoặc các kỳ trước.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top