Thuật ngữ IFRS: Reclassification date

dịch tiếng Việt: Ngày tái phân loại


Reclassification date là gì?

Reclassification date (Ngày tái phân loại) được định nghĩa là Ngày đầu tiên của kỳ báo cáo đầu tiên sau khi có sự thay đổi về mô hình kinh doanh mà một đơn vị cần phải tái phân loại các tài sản tài chính.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top