Thuật ngữ IFRS: Reload option

dịch tiếng Việt: Quyền chọn quay vòng (tái tục)


Reload option là gì?

Reload option (Quyền chọn quay vòng (tái tục)) được định nghĩa là Một quyền chọn cổ phiếu mới được cam kết khi cổ phiếu được sử dụng để thanh toán giá thực hiện của quyền chọn cổ phiếu trước đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top