Thuật ngữ IFRS: Share option

dịch tiếng Việt: Quyền chọn cổ phiếu


Share option là gì?

Share option (Quyền chọn cổ phiếu) được định nghĩa là Hợp đồng trao cho người nắm giữ quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để đặt mua cổ phiếu của đơn vị ở một mức giá cố định hoặc có thể định trước trong một khoảng thời gian cụ thể.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top