Thuật ngữ IFRS: Reportable segment

dịch tiếng Việt: Bộ phận phải báo cáo


Reportable segment là gì?

Reportable segment (Bộ phận phải báo cáo) được định nghĩa là Một bộ phận kinh doanh mà IFRS 8 yêu cầu thông tin phải được công bố.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top