IFRS 8 – Operating Segments

(IFRS 8 – Bộ phận kinh doanh)

Ban hành: 11/2006

Hiệu lực: 01/2009

Lượt xem: 2.381


Giới thiệu về IFRS 8

IFRS 8 yêu cầu một số loại hình doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp có chứng khoán được giao dịch công khai) cần trình bày các thông tin liên quan đến bộ phận kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ, khu vực địa lý hoạt động và các khách hàng chính của đơn vị trên Báo cáo tài chính.

Các thông tin này được dựa trên các báo cáo quản trị nội bộ của đơn vị bao gồm cả việc xác định các bộ phận kinh doanh cũng như đo lường các thông tin bộ phận được trình bày.

IFRS 8 được ban hành vào tháng 11/2006 và áp dụng cho các Báo cáo tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2009.

Tóm tắt IFRS 8

Nội dung đang được cập nhật

Các thuật ngữ sử dụng trong IFRS 8

Các bài viết liên quan đến IFRS 8

Toàn văn Chuẩn mực IFRS 8

Không có thông tin

Download các tài liệu liên quan đến IFRS 8

Scroll to Top