Thuật ngữ IFRS: Significant influence

dịch tiếng Việt: Ảnh hưởng đáng kể


Significant influence là gì?

Significant influence (Ảnh hưởng đáng kể) được định nghĩa là Là quyền tham gia của nhà đầu tư vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và chính sách hoạt động của bên được đầu tư nhưng không kiểm soát hoặc đồng kiểm soát các chính sách đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top