IAS 28 – Investments in Associates and Joint Ventures

(IAS 28 – Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh)

Ban hành: 05/2011

Hiệu lực: 01/2013

Lượt xem: 8


Scroll to Top