Thuật ngữ IFRS: Sublease

dịch tiếng Việt: Cho thuê lại


Sublease là gì?

Sublease (Cho thuê lại) được định nghĩa là Một giao dịch trong đó tài sản cơ sở được cho thuê lại bởi bên thuê (‘bên cho thuê trung gian’) cho bên thứ ba, và hợp đồng thuê (‘hợp đồng thuê ban đầu’) giữa bên cho thuê ban đầu và bên thuê ban đầu vẫn còn hiệu lực.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top