Thuật ngữ IFRS: Tax base of an asset or liability

dịch tiếng Việt: Cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả


Tax base of an asset or liability là gì?

Tax base of an asset or liability (Cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả) được định nghĩa là Là giá trị tính cho tài sản hoặc nợ phải trả cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top