Thuật ngữ IFRS: Remeasurement of the net defined benefit liability (asset)

dịch tiếng Việt: Tái xác định giá trị của nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần xác định


Remeasurement of the net defined benefit liability (asset) là gì?

Remeasurement of the net defined benefit liability (asset) (Tái xác định  giá trị của nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần xác định) bao gồm:

(a)  chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê;

(b)  lãi từ tài sản của quỹ, không bao gồm các khoản nằm trong lợi ích thuần từ nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần xác định; và

(c)  bất kỳ thay đổi nào về ảnh hưởng của mức trần tài sản, không bao gồm các khoản nằm trong lợi ích thuần từ nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần xác định.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top