Thuật ngữ IFRS: Net interest on the net defined benefit liability (asset)

dịch tiếng Việt: Lãi thuần từ nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định


Net interest on the net defined benefit liability (asset) là gì?

Net interest on the net defined benefit liability (asset) (Lãi thuần từ nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định) được định nghĩa là Sự biến động theo thời gian của nợ phải trả (tài sản) phúc lợi xác định thuần phát sinh trong kỳ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top