Thuật ngữ IFRS: Unit of account

dịch tiếng Việt: Đơn vị ghi sổ


Unit of account là gì?

Unit of account (Đơn vị ghi sổ) được định nghĩa là Cấp độ mà một tài sản hoặc nợ phải trả được tổng hợp hoặc phân chia trong một IFRS cho các mục đích ghi nhận.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top