Thuật ngữ IFRS: Vesting conditions

dịch tiếng Việt: Điều kiện để được trao quyền


Vesting conditions là gì?

Vesting conditions (Điều kiện để được trao quyền) được định nghĩa là Điều kiện xác định xem liệu đơn vị có nhận dịch vụ và cho phép đối tác nhận tiền, các tài sản khác hoặc công cụ vốn của đơn vị dưới thỏa thuận thanh toán  trên cơ sở cổ phiếu. Điều kiện để được trao quyền là một điều kiện dịch vụ hoặc một điều kiện thực hiện.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top