IFRS 2 – Share-based Payment

(IFRS 2 – Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu)

Ban hành: 02/2004

Hiệu lực: 01/2005

Lượt xem: 4.797


Giới thiệu về IFRS 2

IFRS 2 yêu cầu các đơn vị áp dụng IFRS phải ghi nhận các giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu vào Báo cáo tài chính như các cổ phiếu được cam kết (granted shares), quyền chọn cổ phiếu (share options), quyền tăng giá cổ phiếu (share apprication rights) bao gồm cả các giao dịch với nhân viên và các đối tượng khác được thanh toán bằng tiền mặt, các tài sản khác hay các công cụ vốn.

Chuẩn mực cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với các giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt được chi trả bằng công cụ vốn cũng như các giao dịch mà đơn vị hay nhà cung cấp được quyền lựa chọn bằng tiền mặt hay công cụ vốn.

IFRS 2 ban hành lần đầu vào tháng 02/2004 và áp dụng cho kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01/2005.

Kể từ thời điểm tháng 02/2004 đến nay, IFRS 2 cũng được sửa đổi một số nội dung nhỏ theo các Chương trình cải tiến hàng năm (Annual Improvements) cho chu kỳ 2010 - 2012 và để phù hợp với sự thay đổi của các Chuẩn mực khác như IFRS 10, IFRS 11, IFRS 13, IFRS 9..

Vào tháng 06/2016, IASB đã ban hành bản sửa đổi cho IFRS 2 với tên gọi "Phân loại và đo lường các giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu". Bản sửa đổi này làm rõ việc kế toán đối với: (a) ảnh hưởng từ điều kiện trao quyền (vesting conditions) và không trao quyền (non-vesting conditions) trong việc đo lường giao dịch thanh toán bằng tiền mặt được chi trả bằng công cụ vốn; (b) giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu với khoản thanh toán bù trừ do ảnh hưởng của nghĩa vụ thuế; (c) sửa đổi các điều khoản thanh toán trên cơ sở cổ phiếu dẫn tới thay đổi việc phân loại giao dịch thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán bằng công cụ vốn.

Thuật ngữBản tiếng ViệtBản tiếng AnhDownloadBài viết

Các thuật ngữ sử dụng trong IFRS 2


Bản dịch tiếng Việt của Chuẩn mực IFRS 2


Không có thông tin

Bản tiếng Anh của Chuẩn mực IFRS 2


Không có thông tin

Download các tài liệu liên quan đến Chuẩn mực IFRS 2


Các bài viết liên quan đến Chuẩn mực IFRS 2


Tóm tắt Chuẩn mực IFRS 2

Nội dung đang được cập nhật

Scroll to Top