Thuật ngữ IFRS: Vesting period

dịch tiếng Việt: Giai đoạn trao quyền


Vesting period là gì?

Vesting period (Giai đoạn trao quyền) được định nghĩa là Giai đoạn mà tất cả các điều kiện cụ thể để được trao quyền của thỏa thuận thanh toán trên cơ sở cổ phiếu được thỏa mãn.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top