Hướng dẫn tìm kiếm và download Báo cáo tài chính được lập theo IFRS

Trong quá trình nghiên cứu về Chuẩn mực IFRS, chắc hẳn sẽ có lúc bạn cần xem các Báo cáo tài chính được lập theo IFRS trên thực tế trông nó như thế nào? Hay bạn cần xem cách trình bày một đoạn thuyết minh liên quan đến một khoản …

Hướng dẫn tìm kiếm và download Báo cáo tài chính được lập theo IFRS Chi tiết »