Thuật ngữ IFRS: Agricultural activity

dịch tiếng Việt: Hoạt động nông nghiệp


Agricultural activity là gì?

Agricultural activity (Hoạt động nông nghiệp) được định nghĩa là việc quản lý của một đơn vị trong hoạt động biến đổi sinh học và thu hoạch tài sản sinh học để bán hoặc chế biến thành sản phẩm nông nghiệp hoặc sinh ra tài sản sinh học khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top