Thuật ngữ IFRS: Biological transformation

dịch tiếng Việt: Biến đổi sinh học


Biological transformation là gì?

Biological transformation (Biến đổi sinh học) được định nghĩa là Các quá trình tăng trưởng, suy thoái, sản xuất và sinh sản làm cho tài sản sinh học bị thay đổi về số lượng và chất lượng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top