Thuật ngữ IFRS: Cash-settled share-based payment transaction

dịch tiếng Việt: Giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu được chi trả bằng tiền


Cash-settled share-based payment transaction là gì?

Cash-settled share-based payment transaction (Giao dịch thanh toán trên cơ sở  cổ phiếu được chi trả bằng tiền) được định nghĩa là Giao dịch thanh toán dựa trên cơ sở cổ phiếu trong đó đơn vị mua hàng hóa hoặc dịch vụ trả tiền hoặc tài sản khác cho nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ đó với số tiền dựa trên giá (hoặc giá trị) của các công cụ vốn (bao gồm cả cổ phiếu hoặc quyền chọn cổ phiếu) của đơn vị hoặc đơn vị khác trong tập đoàn.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top