Thuật ngữ IFRS: Equity-settled share-based payment transaction

dịch tiếng Việt: Giao dịch thanh toán trên cổ phiếu được chi trả bằng công cụ vốn


Equity-settled share-based payment transaction là gì?

Equity-settled share-based payment transaction (Giao dịch thanh toán trên cổ phiếu được chi trả bằng công cụ vốn) được định nghĩa là Một giao dịch thanh toán trên cổ phiếu trong đó đơn vị:

(a) nhận hàng hóa hoặc dịch vụ bằng cách trao đổi các công cụ vốn của mình (bao gồm cả cổ phiếu hoặc quyền chọn cổ phiếu), hoặc

(b) nhận hàng hóa hoặc dịch vụ nhưng không có nghĩa vụ thanh toán giao dịch với nhà cung cấp.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top