Thuật ngữ IFRS: Constructive obligation

dịch tiếng Việt: Nghĩa vụ ngầm định


Constructive obligation là gì?

Constructive obligation (Nghĩa vụ ngầm định) được định nghĩa là Một nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động của một đơn vị:

(a) bởi mô hình được thiết lập từ thực tiễn trong quá khứ, các chính sách được công bố hoặc một tuyên bố đủ cụ thể ở thời điểm hiện tại, đơn vị đã chỉ ra cho các bên khác rằng họ sẽ chấp nhận một số trách nhiệm nhất định; và

(b) do đó, đơn vị đã cho các bên khác biết rằng họ sẽ cam kết thực hiện các trách nhiệm đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top