Thuật ngữ IFRS: Legal obligation

dịch tiếng Việt: Nghĩa vụ pháp lý


Legal obligation là gì?

Legal obligation (Nghĩa vụ pháp lý) được định nghĩa là Một nghĩa vụ bắt nguồn từ:

(a) một hợp đồng (thông qua các điều khoản rõ ràng hoặc ngầm định);

(b) quy định của pháp luật; hoặc là

(c) hoạt động khác của pháp luật.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top