Thuật ngữ IFRS: Deductible temporary differences

dịch tiếng Việt: Chênh lệch tạm thời được khấu trừ


Deductible temporary differences là gì?

Deductible temporary differences (Chênh lệch tạm thời được khấu trừ) được định nghĩa là Chênh lệch tạm thời làm phát sinh các khoản được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (lỗ tính thuế) trong tương lai khi giá trị ghi sổ của tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu hồi hay được thanh toán.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top