Thuật ngữ IFRS: Taxable temporary differences

dịch tiếng Việt: Chênh lệch tạm thời chịu thuế


Taxable temporary differences là gì?

Taxable temporary differences (Chênh lệch tạm thời  chịu thuế) được định nghĩa là Các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh các khoản phải chịu thuế khi xác định thu nhập chịu thuế (lỗ tính thuế) trong tương lai khi mà giá trị ghi sổ của tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu hồi hay được thanh toán.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top