Thuật ngữ IFRS: Temporary differences

dịch tiếng Việt: Chênh lệch tạm thời


Temporary differences là gì?

Temporary differences (Chênh lệch tạm thời) được định nghĩa là Khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản hoặc nợ phải trả trong Báo cáo tình hình tài chính và cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả đó. Chênh lệch tạm thời có thể là:

(a) Chênh lệch tạm thời chịu thuế; hoặc

(b) Chênh lệch tạm thời được khấu trừ


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top