Thuật ngữ IFRS: International Financial Reporting Standards (IFRSs)

dịch tiếng Việt: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)


International Financial Reporting Standards (IFRSs) là gì?

International Financial Reporting Standards (IFRSs) (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)) được định nghĩa là Những chuẩn mực và hướng dẫn được ban hành bởi Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế. Bao gồm:

(a) Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

(b) Chuẩn mực kế toán quốc tế

(c) Hướng dẫn chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRIC

(d) Hướng dẫn chuẩn mực kế toán quốc tế - SIC


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top