Thuật ngữ IFRS: Date of transition to IFRSs

dịch tiếng Việt: Ngày chuyển đổi sang áp dụng IFRS


Date of transition to IFRSs là gì?

Date of transition to IFRSs (Ngày chuyển đổi sang áp dụng IFRS) được định nghĩa là Thời điểm bắt đầu kỳ báo cáo sớm nhất mà đơn vị trình bày đầy đủ các thông tin cho mục đích so sánh theo IFRS trên báo cáo tài chính đầu tiên lập theo IFRS.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top