Thuật ngữ IFRS: First IFRS reporting period

dịch tiếng Việt: Kỳ báo cáo đầu tiên theo IFRS


First IFRS reporting period là gì?

First IFRS reporting period (Kỳ báo cáo đầu tiên theo IFRS) được định nghĩa là Kỳ báo cáo gần nhất mà đơn vị lần đầu áp dụng IFRS.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top