Thuật ngữ IFRS: Liability

dịch tiếng Việt: Nợ phải trả


Liability là gì?

Liability (Nợ phải trả) được định nghĩa là nghĩa vụ hiện tại của đơn vị phát sinh từ các sự kiện trong quá khứ mà việc thanh toán nghĩa vụ đó dự kiến dẫn đến làm giảm nguồn lực kinh tế của đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top