Thuật ngữ IFRS: Contract liability

dịch tiếng Việt: Nợ phải trả phát sinh từ hợp đồng


Contract liability là gì?

Contract liability (Nợ phải trả phát sinh từ hợp đồng) được định nghĩa là Nghĩa vụ của đơn vị phải chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng mà đơn vị đã nhận được tiền (hoặc được quyền nhận) từ khách hàng đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top