Thuật ngữ IFRS: Owner-occupied property

dịch tiếng Việt: Bất động sản chủ sở hữu sử dụng


Owner-occupied property là gì?

Owner-occupied property (Bất động sản chủ sở hữu sử dụng) được định nghĩa là Bất động sản được nắm giữ (bởi người chủ sở hữu hoặc với bên thuê là quyền sử dụng tài sản) và sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc cho mục đích quản lý đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top