Thuật ngữ IFRS: Property, plant and equipment

dịch tiếng Việt: Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị


Property, plant and equipment là gì?

Property, plant and equipment (Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị) được định nghĩa là Những tài sản:

(a) Được nắm giữ để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, cho thuê hoặc dùng cho mục đích quản lý; và

(b) Thời gian sử dụng ước tính trên một năm.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top