IAS 40 – Investment Property

(IAS 40 – Bất động sản đầu tư)

Ban hành: 12/2003

Hiệu lực: 01/2005

Lượt xem: 9


Scroll to Top