Thuật ngữ IFRS: Defined benefit plans

dịch tiếng Việt: Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định


Defined benefit plans là gì?

Defined benefit plans (Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định) được định nghĩa là:

Quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc không thuộc loại quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định (theo IAS 19); hay

Các quỹ phúc lợi hưu trí theo đó số tiền được trả là trợ cấp hưu trí được xác định bằng cách tham chiếu công thức thường dựa trên thu nhập của người lao động và / hoặc số năm phục vụ (theo IAS 26).


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top