IAS 19 – Employee Benefits

(IAS 19 – Lợi ích người lao động)

Ban hành: 01/2011

Hiệu lực: 01/2013

Lượt xem: 4.906


Giới thiệu về IAS 19

IAS 19 - Lợi ích người lao động đưa ra các quy định về việc kế toán đối với các khoản phúc lợi cho người lao động bao gồm: phúc lợi ngắn hạn, phúc lợi sau khi nghỉ việc, phúc lợi dài hạn khác và lợi ích khi thôi việc. Đơn vị sẽ phải tiến hành ghi nhận chi phí liên quan đến việc cung cấp phúc lợi cho người lao động trong kỳ thay vì ghi nhận khi thanh toán. Ngoài ra, IAS 19 cũng hướng dẫn việc ghi nhận giá trị đối với từng loại phúc lợi đối với người lao động.

IAS 19 hiện hành được ban hành vào năm 2011, thay thế cho IAS 19 cũ đã được ban hành từ năm 1998, và áp dụng cho các Báo cáo tài chính có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2013.

Thuật ngữBản tiếng ViệtBản tiếng AnhDownloadBài viết

Các thuật ngữ sử dụng trong IAS 19


Bản dịch tiếng Việt của Chuẩn mực IAS 19


Bản tiếng Anh của Chuẩn mực IAS 19


Download các tài liệu liên quan đến Chuẩn mực IAS 19


Không có thông tin

Các bài viết liên quan đến Chuẩn mực IAS 19


Tóm tắt Chuẩn mực IAS 19

Mục tiêu             

Mục tiêu của IAS 19 là hướng dẫn các nguyên tắc kế toán và thuyết minh thông tin về phúc lợi của người lao động.

IAS 19 yêu cần đơn vị ghi nhận: một khoản nợ phải trả khi người lao động đã thực hiện công việc để đổi lấy các khoản phúc lợi được trả trong tương lai; và một khoản chi phí khi đơn vị được hưởng lợi ích kinh tế phát sinh từ các công việc do người lao động thực hiện để đổi lấy các khoản phúc lợi của người lao động.

Phạm vi

Phúc lợi của người lao động bao gồm:

 • Phúc lợi ngắn hạn cho người lao động dự kiến sẽ được thanh toán toàn bộ trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm mà người lao động đã thực hiện các công việc cho đơn vị chẳng hạn như:
  • tiền công, tiền lương và đóng góp an sinh xã hội;
  • nghỉ phép hàng năm và nghỉ ốm;
  • phân phối lợi nhuận và tiền thưởng; và
  • các lợi ích không bằng tiền (như chăm sóc y tế, nhà ở, xe hơi và hàng hóa hoặc dịch vụ miễn phí hoặc được trợ cấp) cho người lao động hiện tại;
 • Phúc lợi sau khi nghỉ việc, chẳng hạn như:
  • phúc lợi hưu trí (ví dụ lương hưu và các khoản thanh toán một lần khi nghỉ hưu); và
  • các lợi ích sau khi nghỉ việc khác, ví dụ như bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế sau khi nghỉ việc;
 • Các khoản phúc lợi dài hạn khác cho người lao động, chẳng hạn như:
  • ngày nghỉ có hưởng lương dài hạn, như nghỉ thâm niên hoặc nghỉ phép để nghiên cứu có hưởng lương;
  • nghỉ lễ kỉ niệm và các phúc lợi dài hạn khác;
  • trợ cấp tàn tật dài hạn; và
 • Lợi ích khi thôi việc

IAS 19 áp dụng cho tất cả các khoản phúc lợi của người lao động, ngoại trừ những phúc lợi thuộc phạm vi áp dụng của Chuẩn mực IFRS 2 - Các khoản thanh toán trên cơ sở cổ phiếu.

Phúc lợi ngắn hạn cho người lao động

Phúc lợi ngắn hạn cho người lao động dự kiến sẽ được thanh toán trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm mà người lao động đã thực hiện các công việc cho đơn vị bao gồm các khoản: [IAS 19.8]

 • tiền công, tiền lương và các khoản đóng góp an sinh xã hội;
 • nghỉ phép hàng năm và nghỉ ốm;
 • phân phối lợi nhuận và tiền thưởng; và
 • các lợi ích không bằng tiền (như chăm sóc y tế, nhà ở, xe hơi và hàng hóa hoặc dịch vụ miễn phí hoặc được trợ cấp) cho người lao động hiện tại;

Số tiền chưa được thanh toán của các lợi ích dự kiến sẽ được trả cho dịch vụ được cung cấp bởi nhân viên trong một kỳ kế toán được ghi nhận trong giai đoạn đó. [IAS 19.11].

Quỹ tiền thưởng và phân phối lợi nhuận

Đơn vị sẽ ghi nhận chi phí dự kiến cho phân phối lợi nhuận và tiền thưởng khi và chỉ khi: [IAS 19.19]

 • đơn vị có nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ ngầm định phải thực hiện thanh toán cho các khoản phúc lợi này, phát sinh từ kết quả của các sự kiện trong quá khứ; và
 • có thể có một ước tính đáng tin cậy cho nghĩa vụ này.

Nghĩa vụ hiện tại chỉ tồn tại khi và chỉ khi đơn vị không có sự lựa chọn nào ngoài việc thực hiện thanh toán này.

Quỹ lợi ích sau khi nghỉ việc

Quỹ lợi ích sau khi nghỉ việc là thỏa thuận mà theo đó đơn vị cung cấp lợi ích sau khi nghỉ việc cho người lao động, ví dụ phúc lợi hưu trí (lương hưu hoặc các khoản thanh toán một lần khi nghỉ việc), bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế.

Quỹ lợi ích sau khi nghỉ việc được phân loại là quỹ đóng góp xác định hoặc là quỹ lợi ích xác định tùy thuộc vào bản chất kinh tế dựa vào các điều khoản và điều kiện chính của của quỹ đó, và được phân loại thành quỹ đóng góp xác định và quỹ lợi ích xác định.

 • Quỹ đóng góp xác định: Đối với quỹ đóng góp xác định, nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ ngầm định của đơn vị được giới hạn ở số tiền mà đơn vị đồng ý đóng góp cho quỹ. Do đó, lợi ích sau khi nghỉ việc mà người lao động được nhận được xác định bằng số tiền đóng góp của đơn vị (và có thể từ cả người lao động) cho quỹ lợi ích sau khi nghỉ việc hoặc cho một công ty bảo hiểm, cùng với lãi đầu tư phát sinh từ những đóng góp đó. Do đó, rủi ro từ mô hình thống kê (khi lợi ích ít hơn dự kiến) và rủi ro đầu tư (tài sản đầu tư sẽ không đủ để đáp ứng lợi ích dự kiến) về bản chất thuộc về người lao động.
 • Quỹ lợi ích xác định: Chúng là các quỹ lợi ích sau nghỉ việc khác với quỹ đóng góp xác định. Các quỹ này tạo nên nghĩa vụ của đơn vị phải cung cấp các phúc lợi đã thỏa thuận tới người lao động hiện tại và quá khứ và hiệu quả trên mô hình thống kê và rủi ro đầu tư của đơn vị.

Quỹ đóng góp xác định

Khi một người lao động đã thực hiện công việc cho một đơn vị trong một khoảng thời gian, đơn vị đó sẽ ghi nhận khoản đóng góp phải trả cho quỹ đóng góp xác định để đổi lấy công việc đó. [IAS 19.51]

Khi các khoản đóng góp cho quỹ đóng góp xác định dự kiến sẽ không được thanh toán toàn bộ trong mười hai tháng tính từ ngày kết thúc kỳ báo cáo hàng năm mà người lao động thực hiện công việc, các khoản đó sẽ được chiết khấu theo lãi suất chiết khấu. [IAS 19.52]

Quỹ lợi ích xác định

Yêu cầu cơ bản

Đơn vị sẽ ghi nhận nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định trong bảng cân đối kế toán. [IAS 19.63]

Khi đơn vị có thặng dư từ quỹ lợi ích xác định, giá trị tài sản phúc lợi thuần được xác định ở mức thấp hơn giữa: thặng dư trong quỹ lợi ích xác định; và mức trần tài sản, được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền quy định trong đoạn 83. [IAS 19.64]

Xác định giá trị

Phương pháp xác định giá trị tài sản lợi ích xác định hoặc lợi ích xác định phải trả cần áp dụng một phương pháp định giá dựa trên mô hình thống kê; phân bổ phúc lợi cho các giai đoạn mà người lao động làm việc; đưa ra các giả định dựa trên mô hình thống kê. [IAS 19.66] Giá trị hợp lý của bất kỳ tài sản quỹ nào đều được khấu trừ vào giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi xác định khi xác định khoản thâm hụt hay thặng dư. [IAS 19.113]

Đơn vị cần xác định nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định thường xuyên để giá trị ghi nhận trong báo cáo tài chính không khác biệt trọng yếu với giá trị sẽ được xác định vào cuối kỳ báo cáo. [IAS 19.58]

Đơn vị sẽ sử dụng phương pháp thống kê ước tính đơn vị ​​để xác định giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi được xác định và chi phí phục vụ hiện tại có liên quan và, nếu có, chi phí phục vụ quá khứ. Phương pháp thống kê ước tính đơn vị xem mỗi thời kỳ phục vụ sẽ tạo ra một đơn vị quyền lợi bổ sung và xác định giá trị của từng đơn vị này một cách riêng biệt để xác định giá trị nghĩa vụ cuối cùng. [IAS 19.67-68] Khi xác định giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi được xác định và chi phí phục vụ hiện tại và, nếu có, chi phí phục vụ quá khứ, đơn vị sẽ phân bổ phúc lợi cho các giai đoạn người lao động làm việc tại đơn vị theo công thức của quỹ lợi ích. Tuy nhiên, nếu công việc của người lao động trong những năm sau đó dẫn đến mức phúc lợi cao hơn một cách trọng yếu so với những năm trước, thì đơn vị phải phân bổ phúc lợi trên cơ sở đường thẳng. [IAS 19.70]

Mô hình thống kê được sử dụng để xác định giá trị

Các giả định dựa trên mô hình thống kê phải không mâu thuẫn và tương thích với nhau. Giả định dựa trên mô hình thống kê là những ước tính tốt nhất của đơn vị cho các biến số để xác định chi phí cung cấp phúc lợi sau khi nghỉ việc [IAS 19.75-76]:

 • Giả định tài chính sẽ dựa trên kỳ vọng của thị trường, vào cuối kỳ báo cáo, cho khoảng thời kỳ mà các nghĩa vụ sẽ được thanh toán. [IAS 19.80]
 • Đơn vị sẽ xác định các giả định về tỷ lệ tử vong bằng cách tham khảo các ước tính tốt nhất của tỷ lệ tử vong của các thành viên của quỹ lợi ích trong và sau khi nghỉ việc. [IAS 19.81]
 • Lãi suất được sử dụng để chiết khấu nghĩa vụ chi trả lợi ích sau khi nghỉ việc (cả được tài trợ và không được tài trợ) sẽ được xác định bằng cách tham chiếu đến lợi suất thị trường của trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao vào cuối kỳ báo cáo. Trong trường hợp không có thị trường hoạt động cho các trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao, lợi tức thị trường (vào cuối kỳ báo cáo) của trái phiếu chính phủ sẽ được sử dụng. Đơn vị tiền tệ và thời hạn của trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu chính phủ phải phù hợp với đơn vị tiền tệ và thời hạn ước tính của nghĩa vụ chi trả lợi ích sau khi nghỉ việc. [IAS 19.83]
 • Giả định về mức lương và lợi ích dự kiến phản ánh các điều khoản của quỹ, tăng lương trong tương lai, mọi giới hạn về chia sẻ chi phí của người sử dụng lao động, đóng góp từ nhân viên hoặc bên thứ ba, và ước tính những thay đổi trong tương lai về lợi ích nhà nước ảnh hưởng đến lợi ích phải trả. [IAS 19.87]
 • Giả định về chi phí y tế phải tính đến những thay đổi ước tính trong tương lai của chi phí dịch vụ y tế do cả lạm phát và thay đổi khác trong chi phí y tế. [IAS 19.96]
 • Các giả định tính toán được cập nhật phải được sử dụng để xác định chi phí dịch vụ hiện tại và lãi ròng cho phần còn lại của kỳ báo cáo hàng năm sau khi sửa đổi, cắt giảm hoặc giải quyết quỹ khi một đơn vị xóa lợi ích xác định phải trả (tài sản). [IAS 19.122A]
Chi phí phục vụ quá khứ

Chi phí phục vụ quá khứ là thay đổi về giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi xác định phát sinh từ việc bổ sung quỹ hoặc thu hẹp quy mô quỹ.

Đơn vị phải ghi nhận chi phí phục vụ quá khứ tại thời điểm sớm hơn giữa các thời điểm sau: [IAS 19.103]

 • khi việc bổ sung quỹ hoặc thu hẹp quy mô quỹ xảy ra; và
 • khi đơn vị ghi nhận các chi phí tái cơ cấu liên quan (xem Chuẩn mực IAS 37) hoặc các lợi ích khi thôi việc.

Đơn vị phải ghi nhận lãi hoặc lỗ khi thanh toán quỹ lợi ích xác định khi xảy ra việc thanh toán. [IAS 19.110]

Trước khi xác định chi phí phục vụ quá khứ, hoặc lãi hoặc lỗ khi thanh toán, đơn vị sẽ phải đánh giá lại nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định, đơn vị không cần phân biệt giữa chi phí phục vụ quá khứ do bổ sung quỹ, chi phí phục vụ quá khứ do thu hẹp quy mô, và lãi hoặc lỗ khi thanh toán khi các giao dịch này xảy ra cùng lúc. [IAS 19.99-100]

Ghi nhận chi phí phúc lợi xác định

Các thành phần của chi phí phúc lợi xác định được ghi nhận như sau: [IAS 19.120-130]

Thành phầnGhi nhận
Chi phí phục vụ theo thời gian hiện tại và quá khứBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Lãi thuần từ khoản nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác địnhBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Tái xác định giá trị của lãi thuần từ khoản nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định bao gồm:
• lãi và lỗ tính toán
• hoàn trả tài sản quỹ
• một số thay đổi về tác động của trần tài sản
Báo cáo thu nhập toàn diện khác.
Các hướng dẫn khác

IAS 19 cung cấp các hướng dẫn liên quan tới:

 • Khi một đơn vị cần công nhận hoàn trả chi phí để giải quyết nghĩa vụ lợi ích xác định [IAS 19.116-119]
 • Khi thích hợp để bù đắp một tài sản liên quan đến một quỹ chống lại trách nhiệm pháp lý liên quan đến quỹ khác [IAS 19.131-132]
 • Kế toán cho các quỹ phúc lợi có sự tham gia của nhiều bên sử dụng lao động bởi các nhà tuyển dụng cá nhân [IAS 19.32-39]
 • Quỹ lợi ích được xác định chia sẻ rủi ro giữa các đơn vị dưới sự kiểm soát chung [IAS 19.40-42]
 • Các đơn vị tham gia vào quỹ nhà nước [IAS 19.43-45]
 • Phí bảo hiểm được trả cho quỹ lợi ích sau khi nghỉ việc [IAS 19.46-49]
Trình bày quỹ lợi ích xác định

Đơn vị phải thuyết minh thông tin: [IAS 19.135]

 • giải thích các đặc điểm của các quỹ lợi ích xác định của đơn vị và các rủi ro gắn liền với các quỹ đó;
 • xác định và giải thích các khoản mục trong báo cáo tài chính phát sinh từ các quỹ lợi ích xác định của đơn vị; và
 • miêu tả ảnh hưởng của các quỹ lợi ích xác định của đơn vị bởi các yếu tố như giá trị, thời điểm và sự không chắc chắn của các luồng tiền trong tương lai của đơn vị.

Công bố cụ thể mở rộng liên quan đến việc đáp ứng từng mục tiêu trên được chỉ định, ví dụ: một sự đối chiếu từ số dư đầu kỳ đến số dư cuối kỳ của lãi thuần từ khoản nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định, phân chia giá trị hợp lý của tài sản quỹ thành các lớp và phân tích độ nhạy của từng giả định quan trọng. [IAS 19.136-147]

Những thuyết minh được yêu cầu thêm liên quan tới các quỹ phúc lợi có sự tham gia của nhiều bên sử dụng lao động và quỹ phúc lợi xác định chia sẻ rủi ro giữa các đơn vị dưới sự kiểm soát chung. [IAS 19.148-150]

Phúc lợi dài hạn khác cho người lao động

Việc xác định giá trị của phúc lợi dài hạn khác cho người lao động thường thiếu chắc chắn giống như khi xác định giá trị lợi ích sau khi nghỉ việc. Vì lý do này, Chuẩn mực này yêu cầu áp dụng một phương pháp đơn giản để hạch toán phúc lợi dài hạn khác cho người lao động. Khác với quy định hạch toán lợi ích sau khi nghỉ việc, phương pháp này không ghi nhận giá trị tái xác định lại vào báo cáo thu nhập toàn diện khác. [IAS 19.153]

Đối với phúc lợi dài hạn khác cho người lao động, đơn vị phải ghi nhận tổng giá trị thuần của các khoản sau vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, trừ khi một Chuẩn mực IFRS khác quy định hoặc cho phép việc ghi nhận các khoản này vào nguyên giá của tài sản:

 • chi phí phục vụ;
 • lãi thuần từ khoản nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định; và
 • tái xác định giá trị của khoản nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần được xác định.

Lợi ích khi thôi việc

Lợi ích khi thôi việc phải trả được ghi nhận sớm hơn thời điểm sau:

 • Khi đơn vị không còn có thể rút lại lời đề nghị về những lợi ích đó - hướng dẫn bổ sung được cung cấp khi ngày này xảy ra liên quan đến quyết định của nhân viên chấp nhận đề nghị lợi ích khi thôi việc và do quyết định chấm dứt việc làm của nhân viên
 • Khi đơn vị ghi nhận chi phí cho việc tái cấu trúc theo IAS 37 – Dự phòng phải trả, Nợ tiềm tàng và Tài sản tiềm tàng liên quan đến việc thanh toán các lợi ích khi thôi việc.
Scroll to Top