Thuật ngữ IFRS: Residual value guarantee

dịch tiếng Việt: Sự đảm bảo giá trị còn lại


Residual value guarantee là gì?

Residual value guarantee (Sự đảm bảo giá trị còn lại) được định nghĩa là việc bảo lãnh đối với bên cho thuê bởi một bên không liên quan về giá trị (hoặc một phần giá trị) của tài sản cơ sở khi kết thúc hợp đồng thuê rằng sẽ thu hồi được tối thiểu một số tiền cụ thể.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top