Thuật ngữ IFRS: Unguaranteed residual value

dịch tiếng Việt: Giá trị còn lại không được đảm bảo


Unguaranteed residual value là gì?

Unguaranteed residual value (Giá trị còn lại không được đảm bảo) được định nghĩa là phần giá trị còn lại của tài sản cơ sở  khi việc thực hiện bởi bên cho thuê không được đảm bảo hoặc chỉ được một bên liên quan với bên cho thuê đảm bảo thanh toán.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top