Thuật ngữ IFRS: Actuarial present value of promised retirement benefits

dịch tiếng Việt: Giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê


Actuarial present value of promised retirement benefits là gì?

Actuarial present value of promised retirement benefits (Giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí  được cam kết dựa trên mô hình thống kê) được định nghĩa là Giá trị hiện tại của các khoản thanh toán dự kiến theo kế hoạch phúc lợi hưu trí cho người lao động hiện tại và trước đây, dựa trên đóng góp của người lao động đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top