Thuật ngữ IFRS: Underlying items

dịch tiếng Việt: Nhóm tài sản đầu tư


Underlying items là gì?

Underlying items (Nhóm tài sản đầu tư) được định nghĩa là Nhóm tài sản dùng để xác định một phần giá trị phải trả cho chủ hợp đồng. Nhóm tài sản đầu tư có thể bao gồm bất kỳ loại tài sản nào; ví dụ, một danh mục tài sản tham chiếu, tài sản thuần của công ty bảo hiểm hoặc một tập con cụ thể của tài sản thuần của công ty bảo hiểm.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top