IAS 10 – Events After the Reporting Period

(IAS 10 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm)

Ban hành: 12/2003

Hiệu lực: 01/2005

Lượt xem: 3.437


Giới thiệu về IAS 10

IAS 10 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm bao gồm các quy định về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán có cần được điều chỉnh trên Báo cáo tài chính hay không. Các sự kiện cần được điều chỉnh trên Báo cáo tài chính nếu nó cung cấp bằng chứng về các điều kiện đã tồn tại tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo, trong khi các sự kiện không được điều chỉnh trên Báo cáo tài chính nếu nó cung cấp bằng chứng về các điều kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo (nếu ảnh hưởng trọng yếu thì vẫn phải trình bày trên Báo cáo tài chính).

IAS 10 được tái phát hành vào tháng 12/2003 và áp dụng cho kỳ kế toán năm bắt đầu sau ngày 01/01/2005.

Thuật ngữBản tiếng ViệtBản tiếng AnhDownloadBài viết

Các thuật ngữ sử dụng trong IAS 10


Bản dịch tiếng Việt của Chuẩn mực IAS 10


Bản tiếng Anh của Chuẩn mực IAS 10


Download các tài liệu liên quan đến Chuẩn mực IAS 10


Không có thông tin

Các bài viết liên quan đến Chuẩn mực IAS 10


Tóm tắt Chuẩn mực IAS 10

Định nghĩa

Các Sự kiện phát sinh sau Ngày kết thúc kỳ kế toán là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày phê duyệt phát hành báo cáo tài chính. Có hai loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. [IAS 10.3]

Sự kiện cần điều chỉnh: các sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu đơn vị phải điều chỉnh các số liệu đã ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán hoặc ghi nhận những khoản mục mà trước đó chưa được ghi nhận. [IAS 10.3]

Sự kiện không cần điều chỉnh: các sự kiện không cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán như việc giảm giá trị thị trường của các khoản đầu tư trong khoảng thời gian từ ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày phê duyệt phát hành báo cáo tài chính. [IAS 10.3]

Kế toán

  • Đơn vị phải điều chỉnh các số liệu đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính để phản ánh các sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.
  • Đơn vị sẽ không điều chỉnh các số liệu đã ghi nhận trong báo cáo tài chính về các sự kiện không cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.
  • Nếu đơn vị công bố cổ tức cho các cổ đông nắm giữ công cụ vốn (theo định nghĩa của Chuẩn mực IAS 32 Công cụ tài chính: Trình bày) sau ngày kết thúc kỳ kế toán, đơn vị sẽ không ghi nhận các khoản cổ tức này như là một khoản nợ phải trả tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Các vấn đề liên quan đến giả định hoạt động liên tục phát sinh sau khi kết thúc kỳ báo cáo

Đơn vị sẽ không lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục nếu ban quản lý xác định sau khi kết thúc kỳ báo cáo rằng họ có ý định thanh lý thực thể hoặc ngừng giao dịch, hoặc không có giải pháp thay thế thực tế nào ngoài việc thực hiện. [IAS 10.14]

Trình bày báo cáo

Nếu các sự kiện không cần điều chỉnh sau ngày kết thúc kỳ kế toán là trọng yếu, việc không trình bày các sự kiện này có thể ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng khi dựa trên các thông tin của báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp. Vì vậy, đơn vị phải công bố các sự kiện trọng yếu không cần điều chỉnh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. [IAS 10.21]

Nếu đơn vị nhận được thông tin sau ngày kết thúc kỳ kế toán về các dữ kiện tồn tại vào ngày kết thúc kỳ kế toán, đơn vị phải trình bày về các sự kiện này trên cơ sở xem xét những thông tin mới. [IAS 10.19]

Đơn vị sẽ phải công bố ngày phát hành báo cáo tài chính và người phê duyệt phát hành. Nếu chủ sở hữu đơn vị hoặc người khác có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi báo cáo tài chính sau khi phát hành, đơn vị phải công bố thông tin này. [IAS 10.17]

Scroll to Top