So sánh IFRS – VAS

Các bài viết so sánh sự khác biệt giữa Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Tổng hợp khác biệt giữa VAS và IFRS – Phần 2 (Trình bày Báo cáo tài chính và kế toán các khoản đầu tư)

Tại bài viết Tổng hợp khác biệt giữa VAS và IFRS – Phần 1, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số khác biệt chính giữa các Chuẩn mực VAS hiện tại và các Chuẩn mực IFRS liên quan đến Hàng tồn kho, Tài sản cố định hữu hình/vô …

Tổng hợp khác biệt giữa VAS và IFRS – Phần 2 (Trình bày Báo cáo tài chính và kế toán các khoản đầu tư) Chi tiết »

Tổng hợp khác biệt giữa VAS và IFRS – Phần 1 (Hàng tồn kho, TSCĐ và BĐS đầu tư)

Từ năm 2000 đến 2005, Việt Nam đã ban hành 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Tại thời điểm ra đời, VAS đã phản ánh được nhiều giao dịch của nền kinh tế thị trường non trẻ, giúp các doanh nghiệp và người làm công tác kế toán …

Tổng hợp khác biệt giữa VAS và IFRS – Phần 1 (Hàng tồn kho, TSCĐ và BĐS đầu tư) Chi tiết »

Scroll to Top