Thuật ngữ IFRS: Component of an entity

dịch tiếng Việt: Bộ phận của đơn vị


Component of an entity là gì?

Component of an entity (Bộ phận của đơn vị) được định nghĩa là Các hoạt động và các dòng tiền có thể phân biệt một cách rõ ràng với phần còn lại của đơn vị, xét về mặt hoạt động và để phục vụ mục đích báo cáo tài chính.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top