Thuật ngữ IFRS: Government-related entity

dịch tiếng Việt: Đơn vị liên quan đến chính phủ


Government-related entity là gì?

Government-related entity (Đơn vị liên quan đến chính phủ) được định nghĩa là Một đơn vị được kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng đáng kể của chính phủ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top